StarTrek Original


ST Orginal
Pobierz Flash Player aby móc otworzyć odtwarzacz muzyki.

Sezon 1

1 The Cage........................................ >ogladaj    >opis
2 The Man Trap................................. >ogladaj    >opis
3 Charlie............................................. >ogladaj    >opis
4 Where No Man Has Gone Before... >ogladaj    >opis
5 The Naked Time............................. >ogladaj    >opis
6 The Enemy Within.......................... >ogladaj    >opis
7 Mudd's Women ........................ >ogladaj    >opis
8 What are Little Girls Made of?......... >ogladaj    >opis
9 Miri.................................................. >ogladaj    >opis
10 Dagger of the Mind....................... >ogladaj    >opis
11 The Corbomite Maneuver............. >ogladaj    >opis
12 The Menagerie - Part 1................. >ogladaj    >opis
13 The Menagerie - Part 2................. >ogladaj    >opis
14 The Conscience of the King......... >ogladaj    >opis
15 Balance of Terror.......................... >ogladaj    >opis
16 Shore Leave................................. >ogladaj    >opis
17 The Galileo Seven........................ >ogladaj    >opis
18 The Squire of Gothos.................... >ogladaj    >opis
19 Arena............................................ >ogladaj    >opis
20 Tomorrow is Yesterday.................. >ogladaj    >opis
21 Court Martial.................................. >ogladaj    >opis
22 Return of the Archons................... >ogladaj    >opis
23 Space Seed.................................. >ogladaj    >opis
24 A Taste of Armageddon................ >ogladaj    >opis
25 This Side of Paradise.................... >ogladaj    >opis
26 The Devil in the Dark.................... >ogladaj    >opis
27 Errand of Mercy............................ >ogladaj    >opis
28 The Alternative Factor.................. >ogladaj    >opis
29 The City on the Edge of Forever... >ogladaj    >opis
30 Operation - Annihilate!................... >ogladaj    >opis

Sezon 2

1 Amok Time...................................... >ogladaj    >opis
2 Who Mourns for Adonais?.............. >ogladaj    >opis
3 The Changeling.............................. >ogladaj    >opis
4 Mirror, Mirror.................................... >ogladaj    >opis
5 The Apple....................................... >ogladaj    >opis
6 The Doomsday Machine................. >ogladaj    >opis
7 Catspaw.......................................... >ogladaj    >opis
8 I, Mudd........................................... >ogladaj    >opis
9 Metamorphosis................................ >ogladaj    >opis
10 Journey to Babel........................... >ogladaj    >opis
11 Friday's Child................................. >ogladaj    >opis
12 The Deadly Years......................... >ogladaj    >opis
13 Obsession..................................... >ogladaj    >opis
14 Wolf in the Fold............................. >ogladaj    >opis
15 The Trouble with Tribbles............. >ogladaj    >opis
16 The Gamesters of Triskelion......... >ogladaj    >opis
17 A Piece of the Action.................... >ogladaj    >opis
18 The Immunity Syndrome>.............. >ogladaj    >opis
19 A Private Little War....................... >ogladaj    >opis
20 Return to Tomorrow...................... >ogladaj    >opis
21 Patterns of Force.......................... >ogladaj    >opis
22 By Any Other Name...................... >ogladaj    >opis
23 The Omega Glory.......................... >ogladaj    >opis
24 The Ultimate Computer................. >ogladaj    >opis
25 Bread and Circuses....................... >ogladaj    >opis
26 Assignment: Earth......................... >ogladaj    >opis

Sezon 3

1 Spock's Brain.................................. >ogladaj    >opis
2 The Enterprise Incident................... >ogladaj    >opis
3 The Paradise Syndrome.................. >ogladaj    >opis
4 And the Children Shall Lead............ >ogladaj    >opis
5 Is There in Truth No Beauty?.......... >ogladaj    >opis
6 Spectre of the Gun......................... >ogladaj    >opis
7 Day of the Dove............................. >ogladaj    >opis
8 For the World is Hollow and ........... >ogladaj    >opis
9 The Tholian Web............................ >ogladaj    >opis
10 Plato's Stepchildren...................... >ogladaj    >opis
11 Wink of an Eye............................. >ogladaj    >opis
12 The Empath.................................. >ogladaj    >opis
13 Elaan of Troyius............................ >ogladaj    >opis
14 Whom Gods Destroy..................... >ogladaj    >opis
15 Let That Be Your Last Battlefield.. >ogladaj    >opis
16 The Mark of Gideon...................... >ogladaj    >opis
17 That Which Survives.................... >ogladaj    >opis
18 The Lights of Zetar....................... >ogladaj    >opis
19 Requiem for Methuselah............... >ogladaj    >opis
20 The Way to Eden......................... >ogladaj    >opis
21 The Cloud Minders........................ >ogladaj    >opis
22 The Savage Curtain...................... >ogladaj    >opis
23 All Our Yesterdays......................... >ogladaj    >opis
24 Turnabout Intruder........................ >ogladaj    >opis

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz